1.
Duong TQT. Giao lưu văn hoá của hai dân tộc Việt Nam - Nhật Bản qua hoạt động thương mại của Nhật Bản tại Đàng Trong thế kỷ XVII. Dong Thap University Journal of Science [Internet]. 2018 Feb. 28 [cited 2024 Jul. 15];(30):56-64. Available from: https://dthujs.vn/index.php/dthujs/article/view/348