Quay trở lại chi tiết bài báo Định lí điểm bất động kép cho ánh xạ co suy rộng trên không gian b -Mêtric thứ tự bộ phận Tải xuống Tải xuống PDF