Quay trở lại chi tiết bài báo Sắc số, đa thức tô màu và tính duy nhất tô màu của đồ thị K2r Tải xuống Tải xuống PDF