TỔNG BIÊN TẬP

Trương Tấn Đạt - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

Nguyễn Văn Dũng - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

 

BAN THƯ KÝ

Danh Trung (Biên tập viên, Trưởng ban Thư ký) - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Tăng Thái Thụy Ngân Tâm (Biên tập viên, Thư ký) - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Nguyễn Minh Thảo (Biên tập viên, Thư ký)  - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Võ Phượng Vy (Biên tập viên, Thư ký) - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

 

PHỤ TRÁCH TRỊ SỰ

Phan Trọng Nam - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam