1. Quy định về trách nhiệm của tác giả

- Tác giả bài báo chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng, nội dung, tính hợp pháp của bài báo. Tác giả bài báo phải cam kết bài báo không có xung đột về lợi ích với các cá nhân, đơn vị, tổ chức xã hội.

- Tác giả bài báo phải tuân thủ quy định về đăng bài trên Tạp chí; chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện bài báo theo yêu cầu của người phản biện và Hội đồng biên tập.

- Tác giả không được gửi bản thảo bài báo đang gửi cho Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp đến tạp chí khác khi chưa có quyết định cuối cùng của Tổng biên tập.

- Tác giả phải trích dẫn rõ ràng, đầy đủ những ý tưởng, kết quả nghiên cứu liên quan đã được công bố và phải chịu trách nhiệm về kết quả nghiên cứu trùng lặp với các công bố khoa học ở nơi khác.

- Tác giả được rút lại bản thảo bài báo hoặc điều chỉnh, bổ sung thông tin của bài báo trong vòng 07 ngày kể từ khi gửi bài đến Tạp chí.

- Tác giả vi phạm về đạo đức nghiên cứu, Tạp chí sẽ từ chối nhận bài đăng trong vòng 02 năm.

- Tác giả gửi bản thảo bài báo cho tạp chí khác trong thời gian bản thảo bài báo đang được Tạp chí thực hiện quy trình phản biện, Tạp chí sẽ ngừng xét duyệt bản thảo bài báo này và không nhận bản thảo bài báo của tác giả gửi đăng trong vòng 02 năm.

- Bản thảo bài báo được Thư ký chuyên san yêu cầu chỉnh sửa lần thứ ba nhưng chưa đáp ứng thể lệ quy định, Tạp chí sẽ không tiếp nhận bản thảo bài báo đó.

- Bản thảo bài báo được phản biện và Ban Biên tập yêu cầu chỉnh sửa, đồng thời đã được Thư ký nhắc lần thứ hai nhưng vẫn trễ thời gian quy định thì Ban Biên tập sẽ không xem xét để đăng trên các số Tạp chí.

2. Quy định hình thức và kết cấu nội dung của bài báo

- Bản thảo bài báo gửi đăng phải là công trình nguyên tác, chưa từng được công bố hoặc đang gửi ở tạp chí khác. Bản thảo bài báo là những kết quả nghiên cứu khoa học hoặc bài tổng quan.

- Bản thảo được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, soạn thảo trên ứng dụng Microsoft Word và tuân thủ theo định dạng của Tạp chí.

- Bảng, biểu, hình vẽ được đặt đúng vị trí thể hiện và được gọi tên kèm số thứ tự bằng chữ số Ả Rập. Tên bảng, biểu ghi ở phía trên bảng, biểu; tên hình vẽ ghi ở phía dưới hình vẽ. Các công thức nên soạn thảo bằng công cụ Equation trên ứng dụng Microsoft Word hoặc phần mềm MathType.

- Trích dẫn và trình bày tài liệu tham khảo theo định dạng APA (the American Psychological Association reference style).

- Bài báo đăng trên Tạp chí có các thành phần nội dung sau:

+ Tên bài báo; tên và địa chỉ của các tác giả; email của tác giả liên hệ; tóm tắt; từ khóa. Đối với bài báo viết bằng tiếng Việt thì phải thêm các thông tin về tên bài báo; tên và địa chỉ của các tác giả; tóm tắt; từ khóa bằng tiếng Anh. Đối với bài báo viết bằng tiếng Anh thì phải thêm các thông tin về tên bài báo; tên và địa chỉ của các tác giả; tóm tắt; từ khóa bằng tiếng Việt.

+ Nội dung bài báo:

Cấu trúc nội dung bài báo thường bao gồm:

Giới thiệu (hoặc đặt vấn đề, hoặc dẫn nhập).

Tổng quan lý thuyết, lược sử nghiên cứu và phát triển giả thuyết (nếu có).

Dữ liệu (hoặc vật liệu) và phương pháp nghiên cứu.

Kết quả và thảo luận.

Kết luận và hàm ý chính sách (nếu có).

Tuyên bố về quyền lợi/Lời cảm ơn (nếu có).

Tài liệu tham khảo.

Phụ lục (nếu có). 

3. Quy trình gửi bài báo

- Để gửi bản thảo bài báo cho Tạp chí, tác giả liên hệ cần đăng ký tài khoản với đầy đủ thông tin liên quan. Sau đó, thực hiện theo quy trình gửi bài trên hệ thống quản lý xuất bản trực tuyến của Tạp chí. Sau khi hoàn tất các bước trong quy trình gửi bài, tác giả liên hệ của bài báo sẽ nhận được email của Tạp chí về việc xác nhận quá trình gửi bài đã hoàn tất.

- Các bản thảo bài báo không đáp ứng yêu cầu quy định về hình thức và kết cấu của bài báo sẽ được gửi lại cho tác giả liên hệ để chỉnh sửa, hoàn thiện. Thời gian tác giả chỉnh sửa, hoàn thiện bản thảo bài báo không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được email của Ban Thư ký Tạp chí. Thời gian nhận bài báo sẽ được tính từ khi Ban Thư ký nhận được bản thảo bài báo đáp ứng quy định về hình thức và kết cấu của bài báo.

4. Quy trình nhận bài

- Sau khi tiếp nhận bản thảo bài báo của tác giả, Ban Thư ký sẽ kiểm tra, rà soát các yêu cầu về mặt hình thức, đồng thời kiểm tra những vấn đề liên quan đến đạo đức trong nghiên cứu. Các bài báo không đáp ứng đúng quy định sẽ được gửi lại cho tác giả chỉnh sửa. Những bài báo đảm bảo quy định sẽ được Ban Thư ký chuyển đến Tổng biên tập (hoặc Phó Tổng biên tập được ủy quyền phụ trách chuyên san) tiến hành phân công một thành viên Hội đồng biên tập thẩm định sơ bộ nội dung để đưa ra quyết định có đưa bài báo đi phản biện hay không. Nếu có thì thành viên Hội đồng biên tập tiến hành mời người phản biện và theo dõi toàn bộ quá trình phản biện và biên tập bản thảo bài báo.

- Bản thảo bài báo bị từ chối nếu không đáp ứng yêu cầu về nội dung, chất lượng, Ban Thư ký sẽ thông báo đến tác giả trong vòng 07 ngày kể từ ngày Ban Thư ký nhận được bản thảo bài báo.

----

Hướng dẫn trình bày bản thảo bài báo: Tải về

Mẫu phiếu cung cấp thông tin tác giả: Tải về

Mẫu phiếu giải trình chỉnh sửa bài báo: Tải về