Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp ghi nhận, tán thành và cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về xuất bản nghiên cứu có trách nhiệm đối với các biên tập viên và tác giả tạp chí học thuật. Các tiêu chuẩn này được phát triển với sự giúp đỡ của các chuyên gia trên toàn thế giới và được điều phối bởi Ủy ban Đạo đức Xuất bản (COPE).

Để đảm bảo có sẵn các quy trình xử lý các hành vi sai trái trong xuất bản, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp ban hành các chính sách biên tập để các biên tập viên và tác giả tuân thủ. Các chính sách biên tập này (bằng tiếng Việt) dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế nêu trên về xuất bản nghiên cứu có trách nhiệm và dựa trên các nguyên tắc minh bạch và thực hành tốt nhất trong xuất bản học thuật.

 

(1) Chính sách phản biện: Tạp chí áp dụng quy trình phản biện kín hai chiều: Người phản biện không biết thông tin tác giả và ngược lại. Mỗi bản thảo bài báo gửi đăng Tạp chí sẽ được thẩm định bởi một thành viên Hội đồng Biên tập và được phản biện bởi ít nhất một người phản biện độc lập, không là thành viên của Hội đồng Biên tập. Thời gian tác giả nhận được ý kiến của người phản biện và quyết định của Hội đồng Biên tập Tạp chí về kết quả của bài báo không vượt quá 90 ngày kể từ ngày Ban Thư ký nhận được bản thảo bài báo gửi đăng đáp ứng các quy định của Tạp chí. Biên tập viên chuyên san sẽ đưa ra quyết định dựa trên báo cáo của người phản biện và phải được Tổng biên tập xác nhận. Các tác giả nên lưu ý rằng ngay cả khi có một báo cáo tích cực, mối lo ngại do một nhà phê bình khác đưa ra về cơ bản có thể làm suy yếu nghiên cứu và dẫn đến việc bản thảo bị từ chối. 

 

(2) Chính sách chỉnh sửa bài viết: Những thay đổi đối với các bài viết đã xuất bản có ảnh hưởng đến việc giải thích và kết luận của bài viết, nhưng không làm mất hiệu lực hoàn toàn của bài viết, sẽ theo quyết định riêng của Tổng biên tập, sẽ được sửa chữa thông qua việc xuất bản một Erratum được lập chỉ mục và liên kết đến bài viết gốc;

 

(3) Chính sách ghi, bổ sung, xóa, thay đổi thứ tự tên tác giả bài báo:

- Nhóm tác giả thống nhất ghi thứ tự về họ tên các tác giả trong bài báo. Trong đó, có tác giả liên hệ, chịu trách nhiệm trong việc liên hệ với Tạp chí trong quá trình nộp bản thảo bài báo, phản biện và xuất bản bài báo. Tác giả liên hệ chịu trách nhiệm trong việc phản hồi thông tin cho độc giả và Tạp chí sau khi xuất bản bài báo. Trong trường hợp cần ghi nhận sự đóng góp của từng tác giả vào bài báo, có thể trình bày thêm phần đóng góp của các tác giả trong bài báo.

- Việc bổ sung, xóa, thay đổi thứ tự tên tác giả bài báo phải được thực hiện trước khi bản thảo bài báo được chấp nhận đăng bởi Ban Biên tập. Chỉ trong trường hợp đặc biệt và có lý do rõ ràng, hợp lý thì Ban Biên tập mới xem xét việc bổ sung, xóa, thay đổi thứ tự tên tác giả bài báo sau khi bản thảo bài báo đã được chấp nhận đăng.

- Sau khi bài báo đã được công bố trên Hệ thống Quản lý xuất bản trực tuyến của Tạp chí, hoặc đã được xuất bản trong phiên bản Tạp chí in, thì sẽ không có bất cứ yêu cầu bổ sung, xóa, thay đổi thứ tự tên tác giả nào được chấp nhận.

- Để yêu cầu bổ sung, xóa, thay đổi thứ tự tên tác giả, tác giả liên hệ của bài báo phải gửi giấy đề nghị bổ sung, xóa, thay đổi thứ tự tên tác giả cho Ban Biên tập, trong đó chỉ rõ: Các lý do cho việc bổ sung, xóa, thay đổi thứ tự tên tác giả. Văn bản xác nhận (email, thư có ký tên) từ tất cả các tác giả xác nhận rằng họ đồng ý với việc bổ sung, xóa, thay đổi thứ tự tên tác giả. Trong trường hợp bổ sung hoặc xóa tên tác giả, tác giả liên hệ cần cung cấp thêm văn bản xác nhận (email, thư có ký tên) từ (các) tác giả được bổ sung hoặc bị xóa tên xác nhận rằng họ đồng ý với việc được bổ sung hoặc bị xóa tên đó.

- Theo đề nghị của Trưởng ban Thư ký, Tổng Biên tập quyết định đồng ý hoặc không đồng ý với yêu cầu bổ sung, xóa, thay đổi thứ tự tên tác giả. Quyết định của Tổng Biên tập là quyết định cuối cùng, các yêu cầu khác của (các) tác giả liên quan đến quyết định này sẽ không được xem xét.

 

(4) Chính sách về việc hủy bài báo đang trong quá trình xuất bản:

- Việc hủy bài báo được Tổng Biên tập áp dụng cho các bài báo đang trong quá trình xuất bản nhưng bị phát hiện vi phạm một trong các lỗi sau đây: Có sai lỗi nghiêm trọng làm thay đổi kết luận của bài báo. Nộp trùng với một bài báo khác đã được xuất bản. Tác giả có những vi phạm đạo đức nghiên cứu và công bố công trình khoa học như gửi bài báo cho nhiều tạp chí cùng lúc, giả mạo trong tuyên bố về quyền tác giả, đạo văn, ngụy tạo dữ liệu và những trường hợp tương tự.

- Trường hợp việc hủy bài báo được áp dụng đối với một bài báo đang trong quá trình xuất bản và đã được công bố trên Hệ thống Quản lý xuất bản trực tuyến của Tạp chí thì toàn bộ nội dung của bài báo đó ở định dạng HTML hoặc/và PDF sẽ bị rút khỏi Hệ thống Quản lý xuất bản trực tuyến của Tạp chí và được thay thế bằng một trang HTML hoặc/và PDF với ghi chú “Bài báo bị hủy: [Tiêu đề bài báo]”.

 

(5) Chính sách về việc rút lại bài báo đã xuất bản:

- Việc rút lại bài báo đã xuất bản được áp dụng để khắc phục các lỗi trong quá trình gửi bài và xuất bản do tác giả và/hoặc đồng tác giả có những vi phạm đạo đức nghiên cứu và công bố công trình khoa học như gửi bài báo cho nhiều tạp chí cùng lúc, giả mạo trong tuyên bố về quyền tác giả, đạo văn, ngụy tạo dữ liệu và những trường hợp tương tự.

- Việc rút lại bài báo đã xuất bản được thực hiện theo yêu cầu của Tác giả và/hoặc đồng tác giả bài báo; hoặc Tổng Biên tập theo đề nghị của các thành viên trong cộng đồng khoa học. Chính sách rút lại bài báo được áp dụng đối với một bài báo đã xuất bản, các biện pháp sau đây sẽ được triển khai:

+ Đối với phiên bản Tạp chí in: Một ghi chú có tiêu đề “Bài báo bị rút lại: [Tiêu đề bài báo]” sẽ được xuất bản trong số tiếp theo của Tạp chí, và được liệt kê trong phần mục lục của số xuất bản đó.

+ Đối với phiên bản Tạp chí trực tuyến: Một màn hình với ghi chú “Bài báo bị rút lại: [Tiêu đề bài báo]” cùng với một đường dẫn đến bản gốc của bài báo (định dạng PDF) sẽ được hiển thị trên Hệ thống Quản lý xuất bản trực tuyến của Tạp chí. Nội dung của bài báo gốc (phiên bản PDF) sẽ không bị thay đổi nhưng có một chú thích chìm (watermark) được ghi trên mỗi trang với nội dung “Bài báo đã bị rút lại”. Phiên bản định dạng HTML của bài báo gốc (nếu có) sẽ bị rút khỏi Hệ thống Quản lý xuất bản trực tuyến của Tạp chí.

 

(6) Chính sách về việc loại bỏ bài báo đã xuất bản vì lý do pháp lý: Việc loại bỏ bài báo đã xuất bản được Tổng Biên tập áp dụng trong những trường hợp đặc biệt sau:

- Bài báo đó vi phạm một cách rõ ràng các quy định pháp luật.

- Bài báo cần được loại bỏ theo yêu cầu của tòa án hoặc cơ quan thực thi pháp luật khác.

- Trường hợp việc loại bỏ bài báo đã xuất bản được áp dụng, thì các thông tin về bài báo gồm tiêu đề, tên tác giả và đơn vị công tác vẫn được giữ lại trên Hệ thống Quản lý xuất bản trực tuyến của Tạp chí, nhưng toàn bộ nội dung của bài báo sẽ được thay thế bởi một màn hình có ghi chú “Bài báo này đã bị loại bỏ vì lý do pháp lý”. Tổng Biên tập quyết định nội dung của phần thuyết minh chi tiết cho lý do loại bỏ bài báo.

 

(7) Chính sách về việc thay thế bài báo đã xuất bản:

- Việc thay thế bài báo đã xuất bản được Tổng Biên tập áp dụng khi bài báo đó có nguy cơ dẫn đến những rủi ro nghiêm trọng về sức khỏe con người nếu độc giả thực hiện theo nội dung của bài báo.

- Việc thay thế bài báo đã xuất bản được thực hiện theo yêu cầu của các tác giả của bài báo gốc và được sự đồng ý của Tổng Biên tập. Các tác giả bài báo gốc phải có yêu cầu bằng văn bản nêu rõ nguyện vọng rút lại bài báo gốc bị sai sót, và thay thế nó bằng một phiên bản mới đã được chỉnh sửa, bổ sung.

- Bài báo đã được chỉnh sửa, bổ sung phải trải qua quy trình bình duyệt được quy định của Tạp chí.

- Trường hợp việc thay thế bài báo được áp dụng đối với một bài báo đã xuất bản, các biện pháp sau đây sẽ được triển khai:

+ Đối với phiên bản Tạp chí in: Một ghi chú có tiêu đề “Bài báo bị rút lại: [Tiêu đề bài báo gốc] và được thay thế bởi bài báo sau đây: [Tiêu đề bài báo thay thế]”, cùng với toàn văn nội dung bài báo mới thay thế sẽ được xuất bản trong số gần nhất so với thời điểm chính sách thay thế bài báo được áp dụng và được liệt kê trong phần mục lục của số xuất bản đó.

+ Đối với phiên bản Tạp chí trực tuyến: Một màn hình với ghi chú “Bài báo bị rút lại: [Tiêu đề bài báo gốc] và được thay thế bởi bài báo sau đây: [Tiêu đề bài báo thay thế]”, cùng với một đường dẫn đến phiên bản chỉnh sửa, bổ sung của bài báo (định dạng PDF) sẽ được hiển thị trên Hệ thống Quản lý xuất bản trực tuyến của Tạp chí. Trang đầu tiên của bài báo thay thế sẽ ghi rõ lịch sử của bài báo, gồm thông tin về ngày nhận bài, ngày chấp nhận đăng của bài báo gốc và của bài báo thay thế, cùng thuyết minh lý do tại sao bài báo bị thay thế.

+ Phiên bản PDF và phiên bản định dạng HTML (nếu có) của bài báo gốc sẽ bị rút khỏi Hệ thống Quản lý xuất bản trực tuyến của Tạp chí.

 

(8) Chính sách về việc đính chính bài báo đã xuất bản: Tạp chí cho phép đính chính những sai sót nhỏ, không ảnh hưởng đến các diễn giải và kết luận của bài báo đã xuất bản trên Tạp chí thông qua việc phát hành một bản đính chính. Theo đề nghị của Ban Thư ký, Tổng Biên tập quyết định cho phép hoặc không cho phép xuất bản bản đính chính kèm theo bài báo gốc ban đầu.

 

(9) Chính sách đạo văn: Việc gửi bản thảo được coi là một thỏa thuận ngầm giữa tác giả và tạp chí rằng bản thảo đó là tác phẩm gốc của tác giả, không bịa đặt hoặc giả mạo, bao gồm cả bản sao tác phẩm của chính tác giả. Tất cả các công việc có liên quan phải được tham khảo đầy đủ. Để đảm bảo tính toàn vẹn của bài viết và nghiên cứu, tất cả các bản thảo gửi đến Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp đều được kiểm tra bằng hệ thống phát hiện trùng lặp TurnitinKiểmTraTàiLiệu đối với nội dung trùng lặp và không có nguồn gốc. Trong biểu mẫu đánh giá của người phản biện, chúng tôi cũng yêu cầu rằng nếu người đánh giá nghi ngờ trùng lặp, gian lận hoặc có các mối lo ngại khác về đạo đức, thì người đó nên cho người biên tập biết những nghi ngờ này và cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt.