Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp

Phòng 108, Nhà H1, Trường Đại học Đồng Tháp

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam.

Điện thoại: (+84) 2773883819

Email: tapchikhoahoc@dthu.edu.vn

Website: dthujs.vn