Đăng nhập hoặc Đăng kí để gửi bài báo.

Là một phần của quá trình gửi, các tác giả được yêu cầu kiểm tra việc tuân thủ tất cả các mục sau của bài nộp của họ và các bài nộp có thể được trả lại cho những tác giả không tuân thủ các nguyên tắc này.

 •   Bài gửi chưa được xuất bản trước đó, hoặc đang gửi cho một tạp chí khác xem xét (hoặc một lời giải thích đã được cung cấp trong Nhận xét cho Biên tập viên).
 •   Tập tin bài gửi ở định dạng tệp tài liệu OpenOffice, Microsoft Word hoặc RTF.
 •   Các văn bản là khoảng cách đơn; sử dụng phông chữ 12; sử dụng chữ nghiêng, thay vì gạch chân (trừ địa chỉ URL); và tất cả các hình minh họa, số liệu và bảng được đặt trong văn bản tại các điểm thích hợp, thay vì ở cuối bản thảo.
 •   Văn bản tuân thủ các yêu cầu về trình bày văn bản và tài liệu tham khảo được nêu trong Hướng dẫn cho tác giả.
 •  

  Tác giả liên hệ gửi bài phải nhập đầy đủ thông tin của bài viết vào các trường dữ liệu tương ứng theo 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh (Danh sách tác giả khi khai báo phải giống thứ tự tác giả trong tập tin).

 1. Tác giả bài báo chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng, nội dung, tính hợp pháp của bài báo. Tác giả bài báo phải cam kết bài báo không có xung đột về lợi ích với các cá nhân, đơn vị, tổ chức xã hội.
 2. Tác giả bài báo phải tuân thủ quy định về đăng bài trên Tạp chí; chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện bài báo theo yêu cầu của người phản biện và Hội đồng biên tập.
 3. Tác giả không được gửi bản thảo bài báo đang gửi cho Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp đến tạp chí khác khi chưa có quyết định cuối cùng của Tổng biên tập.
 4. Tác giả phải trích dẫn rõ ràng, đầy đủ những ý tưởng, kết quả nghiên cứu liên quan đã được công bố và phải chịu trách nhiệm về kết quả nghiên cứu trùng lặp với các công bố khoa học ở nơi khác.
 5. Tác giả được rút lại bản thảo bài báo hoặc điều chỉnh, bổ sung thông tin của bài báo trong vòng 07 ngày kể từ khi gửi bài đến Tạp chí.
 6. Tác giả nộp lệ phí đăng bài theo quy định của Trường Đại học Đồng Tháp (nếu có).

Hướng dẫn tác giả gửi bài: https://guide.vojs.vn/huong-dan-s-dung-danh-cho-tac-gia/huong-dan-danh-cho-tac-gia

Hướng dẫn tác giả gửi bài chỉnh sửa: https://guide.vojs.vn/huong-dan-s-dung-danh-cho-tac-gia/huong-dan-gui-bai-sua