Điều khiển bộ nghịch lưu ghép tầng hai bậc bằng kỹ thuật sóng mang PWM

Phan Thanh Hoàng Anh1
1 Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

 Hiện nay, nhiều nghiên cứu về bộ nghịch lưu ghép nối tầng đa bậc nhằm đơn giản hóa cấu hình mạch phần cứng và giảm giá thành hệ thống. Bài báo giới thiệu bộ nghịch lưu ghép nối tầng 2 bậc gồm 2 bộ nghịch lưu hai bậc chuẩn với kỹ thuật điều chế sóng mang PWM. Giải thuật đã được kiểm chứng tính đúng đắn qua kết quả mô phỏng và thí nghiệm phần cứng thông qua bộ kit DS1104.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1]. Alian Chen, Lei Hu, And Xiangning He (2004), “A novel cascaded multilevel inverter topology”, The 30th annual conference of the IEEE industrial Society – IECON 2004, (Vol.1), pp. 796-799.
[2]. Dominico Casdei, Gabriele randi, Alberto Lega, Claudio Rossi, Luca Zarri (2007), “Switching technique for dual – two level inverter supplied by two separate sources”, The 22th Annual IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition – APEC 2007, (Vol.277, No.16), pp. 1522-1528.
[3]. Nguyen Van Nho, Hong-Hee Lee (2007), “Carrier PWM algorithm for multileg multilevel inverter”, proceeding of 12th European Conference on Power Electronics and Applications EPE 2nd – 5th September 2007, Aalborg, Denmark, pp. 1-10.
[4]. Nguyen Van Nho, M. J. Youn (2005), “Carrier PWM algorithm with optimized switching loss for three-phase four-leg multilevel inverters”, IEE Electronics Letters, (Vol.41, No.1), pp.43–44.
[5] Nguyen Van Nho, M. J. Youn (2006), “Comprehensive study on SVPWM and carrier based PWM correlation in multilevel inverters”, IEE-Proceedings Electric Power Applications, (Vol.153, No.1), pp. 149-158.
[6]. J. Rodrfguez, J. S. Lai, F. Zheng Peng (2002), “Multilevel Inverters: A survey of topologies controls and applications”, IEEE Trans. on Industry Electronics, (Vol. 49, No. 4), pp. 724-738.