Building and using chemistry exercices for developing high schoolers’ science competence

The Binh Phan, Hoang Phuong Thanh Doan

Main Article Content

Abstract

Using exercises for science competency development is an innovation in modern education. On doing exercises, students can strengthen their knowledge, equip themselves with necessary competencies, especially that of chemistry science, and active, enthusiastic learning methods. This article offers a number of chemistry exercises and procedures aiming to develop high schoolers’ science competence based on the obtained theories and procedures.

Article Details

References

[1]. Bernd Meier, Nguyễn Văn Cường (2015), Lý luận dạy học Sinh học - Phần Đại cương, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội.
[2] National Research Council (1996), National science education standards, Washington DC, National Academy Press, http://newmediaresearch.educ.monash.edu.au/drupal/.
[3]. Vũ Cao Đàm (2010), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội.
[4]. Nguyễn Xuân Qui (2015), “Một số biện pháp phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh trong dạy học hóa học”, Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số 6 (72), tr. 156-152.
[5]. Sài Gòn Tiếp thị (2012), “Việt Nam nhiều tiến sỹ nhất ASEAN, nhưng lại ít chất xám”, http:// news.zing.vn/viet-nam-nhieu-tien-si-nhat-asean-nhung-lai-it-chat-xam-post279995.html.
[6]. Đặng Thị Dạ Thủy (2016), “Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh thông qua dạy học sinh học 11 THPT”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ 2 - Đại học Đà Nẵng - 20/5/2016, tr. 1561-1568.
[7]. Đỗ Hương Trà (chủ biên) và các cộng sự (2015), Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh, Tập 1 - Khoa học tự nhiên, NXB Đại học Sư phạm.
[8]. Royal society of chemistry, An introduction to ammonia, http://www.rsc.org/learn-chemistry/
resource/res00000017/ammonia#!cmpid=CMP00001812.
[9]. Robert J. Marzano, Debra J. Pickering, Jane E. Pollock (2001), Classroom Instruction that Works, Association for Supervision and Curriculum Development, Alexandria, Va.
[10]. Note on Nitrogen, https://www.kullabs.com/index.php/classes/subjects/units/lessons/notes/ note-detail/817.