Giao lưu văn hoá của hai dân tộc Việt Nam - Nhật Bản qua hoạt động thương mại của Nhật Bản tại Đàng Trong thế kỷ XVII

To Quoc Thai Duong

Main Article Content

Abstract

The article presents Japan’s commercial activities in Cochinchina in the 17th century. This created opportunities for the two nations to have contacts and cultural exchanges.  Thereby, the two nations kept on having their cultural exchanges in the later stages.

Article Details

References

[1]. Christoforo Borri (Hồng Nhuệ, Nguyễn Khắc Xuyên dịch) (1998), Xứ Đàng Trong năm 1621, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.
[2]. Đoàn Lê Giang (2014), “Ngoại phiên thông thư - Tập tư liệu cổ về quan hệ Việt - Nhật”, Phát triển Khoa học công nghệ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), tập 17, X2.
[3]. Võ Văn Hoàng (2009), “Người Nhật ở Hội An thế kỉ XVI - XVII”, Nghiên cứu Đông Bắc Á, số 11.
[4]. Nguyễn Văn Kim (2003), Quan hệ của Nhật Bản với Đông Nam Á thế kỷ XV - XVII, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
[5]. Phan Khoang (2001), Việt sử Xứ Đàng Trong, NXB Văn học, Hà Nội.
[6]. Đinh Xuân Lâm (2005), Đại cương Lịch sử Việt Nam, tập 2, NXB Giáo dục, Hà Nội.
[7]. Li Tana (Nguyễn Nghị dịch) (2013), Xứ Đàng Trong: Lịch sử kinh tế - xã hội Việt Nam thế kỉ XVII - XVIII, NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh.
[8]. Ngô Thế Long (1990), “Một tài liệu cổ do người Việt Nam về Nhật Bản, cuốn Nhật Bản kiến văn lục”, Tạp chí Hán Nôm, số 1.
[9]. Nguyễ n Tiế n Lự c (2013), Nhậ t Bản - Nhữn g bài họ c từ lị ch sử, NXB Thông tin và Truyền thông, Hà Nội.
[10]. Quốc sử quán triều Nguyễn (Cao Xuân Dục chủ biên) (1972), Quốc triều chính biên toát yếu, NXB Nhóm Nghiên cứu Sử - Địa Việt Nam.
[11]. Quốc sử quán triều Nguyễn (Viện Sử học dịch) (2007), Đại Nam Thực lục, tập 1, NXB Giáo dục, Hà Nội.
[12]. Trương Hữu Quýnh (2001), Đại cương Lịch sử Việt Nam, tập 1, NXB Giáo dục, Hà Nội.
[13]. Vĩnh Sính (2001), Việt Nam và Nhật Bản: Giao lưu văn hóa, NXB Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.
[14]. Lục Đức Thuận, Võ Quốc Ky (2009), Tiền cổ Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội.
[15]. Nguyễn Nam Trân (2013), Giáo trình Lịch sử Nhật Bản, Tokyo, Bản thảo.