Theo quy định của Trường Đại học Đồng Tháp hiện nay, các Tạp chí khoa học phải có chỉ số ISSN hoặc eISSN và được phân thành 05 loại (mức độ uy tín) sau : (1) Tạp chí khoa học thuộc danh mục WoS (Web of Science); (2) Tạp chí khoa học thuộc danh mục Scopus; (3) Tạp chí khoa học thuộc danh mục ACI (ASEAN Citation Index); (4) Tạp chí khoa học trong nước thuộc danh mục tính điểm của Hội đồng Giáo sư nhà nước; (5) Tạp chí khoa học trong và ngoài nước khác. Bài viết này hướng dẫn các nhà khoa học cách kiểm tra mức độ uy tín của tạp chí và một số lưu ý có liên quan đến vấn đề này.

1. Kiểm tra Tạp chí khoa học thuộc danh mục WoS theo đường dẫn: https://mjl.clarivate.com/search-results [1] và nhập tên Tạp chí hoặc chỉ số ISSN vào ô tìm kiếm ở Hình 1.

Hình 1. Kiểm tra Tạp chí thuộc danh mục WoS

2. Kiểm tra Tạp chí khoa học thuộc danh mục Scopus theo đường dẫn: https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=sbrowse [2] và nhập tên Tạp chí hoặc chỉ số ISSN vào ô tìm kiếm ở Hình 2.

Hình 2. Kiểm tra Tạp chí thuộc danh mục Scopus

Nhấn vào tên Tạp chí ở Hình 2 để xem Tạp chí có còn thuộc danh mục Scopus hay không. Hình 3 là kết quả thể hiện Tạp chí vẫn còn thuộc danh mục Scopus.

Hình 3. Kết quả thể hiện Tạp chí vẫn còn thuộc danh mục Scopus

Hình 4. Kết quả thể hiện Tạp chí không còn thuộc danh mục Scopus

Hình 4 là kết quả thể hiện Tạp chí đã bị dừng (coverage discontinued in Scopus), không còn thuộc danh mục Scopus.

Để biết thông tin Tạp chí đã bị dừng trong danh mục Scopus từ thời gian nào thì cần có tài khoản của hệ thống Scopus để kiểm tra hoặc có thể kiểm tra thông tin của Tạp chí theo đường dẫn trong file sau: https://s.net.vn/Wrqp.

3. Kiểm tra xếp hạng giá trị Q của Tạp chí khoa học theo đường dẫn: https://www.scimagojr.com/ [3] và nhập tên Tạp chí hoặc chỉ số ISSN vào ô tìm kiếm ở Hình 5.

Hình 5. Kiểm tra xếp hạng giá trị Q của Tạp chí

Hình 6. Kiểm tra xếp hạng giá trị Q của Tạp chí

Nhấn vào tên Tạp chí ở Hình 6 sẽ kiểm tra được thông tin giá trị Q của Tạp chí được thể hiện ở Hình 7 theo từng lĩnh vực nghiên cứu.

Hình 7. Kết quả kiểm tra xếp hạng giá trị Q của Tạp chí

4. Kiểm tra Tạp chí khoa học thuộc danh mục ACI theo đường dẫn: https://asean-cites.org/list_of_journal.html [4] và nhập tên Tạp chí hoặc chỉ số ISSN vào ô tìm kiếm ở Hình 8.

Hình 8. Kiểm tra Tạp chí khoa học thuộc danh mục ACI

5. Kiểm tra và xác định điểm của Tạp chí khoa học trong nước và quốc tế

Để xác định điểm của Tạp chí khoa học trong nước và quốc tế cần dựa vào danh mục tính điểm của Hội đồng Giáo sư nhà nước của từng ngành/liên ngành được công bố hàng năm theo đường dẫn sau: http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/quyet-dinh-so-22-qd-hdgsnn-phe-duyet-danh-muc-tap-chi-khoa-hoc-duoc-tinh-diem-nam-2023_729/ [5]

6. Một số lưu ý khi kiểm tra thông tin của Tạp chí khoa học

Hiện nay, có rất nhiều Tạp chí giả mạo tên các Tạp chí khoa học uy tín, vì vậy khi đã kiểm tra thông tin Tạp chí theo các cách nêu trên thì cần lưu ý một số nội dung sau:

- Kiểm tra chỉ số ISSN hoặc eISSN của Tạp chí theo đường dẫn https://portal.issn.org/ [6]

Hình 9. Kiểm tra chỉ số ISSN hoặc eISSN của Tạp chí

- So sánh tên miền website của Tạp chí dự kiến gửi đăng bài với tên miền trong hệ thống đăng ký chỉ số ISSN ở Hình 9.

- Các bài báo công bố trên các Tạp chí khoa học không uy tín thường không thể hiện rõ lịch sử nhận bài và duyệt đăng. Không có chỉ số DOI hoặc có ghi chỉ số DOI nhưng chỉ số này không hoạt động.

- Các Tạp chí không uy tín hoặc chưa vào danh mục WoS hoặc Scopus thường hay gửi email để mời viết bài.

Trên đây là một số hướng dẫn về cách kiểm tra mức độ uy tín của Tạp chí khoa học trong nước và quốc tế. Hy vọng rằng qua bài viết này, sẽ hỗ trợ các viên chức và người học của Trường Đại học Đồng Tháp lựa chọn được các Tạp chí khoa học uy tín để công các kết quả nghiên cứu. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và uy tín của Nhà trường.

Tài liệu tham khảo

[1]. Kiểm tra Tạp chí khoa học thuộc danh mục WoS: https://mjl.clarivate.com/search-results

[2]. Kiểm tra Tạp chí khoa học thuộc danh mục Scopus: https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=sbrowse

[3]. Kiểm tra giá trị Q của Tạp chí: https://www.scimagojr.com/

[4]. Kiểm tra Tạp chí khoa học thuộc danh mục ACI: https://asean-cites.org/list_of_journal.html

[5]. Kiểm tra danh mục Tạp chí khoa học được tính điểm năm 2023 của Hội đồng Giáo sư nhà nước: http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/quyet-dinh-so-22-qd-hdgsnn-phe-duyet-danh-muc-tap-chi-khoa-hoc-duoc-tinh-diem-nam-2023_729/

[6]. Kiểm tra chỉ số ISSN và eISSN của Tạp chí khoa học: https://portal.issn.org/

Tác giả: Trung An