Bảng xếp hạng các trường đại học (ĐH) của Việt Nam VNUR (Viet Nam’s University Rankings) vừa công bố Top 100 trường đại học Việt Nam năm 2023. Trường ĐH Đồng Tháp được xếp hạng 72 trên bảng xếp hạng toàn quốc; trong đó, tiêu chuẩn nhiệm vụ khoa học công nghệ và sáng chế xếp hạng 24 và tiêu chuẩn công bố bài báo khoa học thuộc danh mục WoS (Web of Science) xếp hạng 53. Ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cả hai tiêu chuẩn liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ thì Trường ĐH Đồng Tháp đều đứng thứ hai trong khu vực.Hình 1: Thứ hạng của Trường ĐH Đồng Tháp trên bảng xếp hạng Top 100 trường ĐH Việt Nam năm 2023 (cập nhật tháng 02 năm 2023)
Nguồn: https://vnur.vn/bang-xep-hang-dai-hoc-viet-nam

Bảng xếp hạng ĐH Việt Nam 2023 (VNUR) đã tiến hành rà soát tất cả 237 cơ sở giáo dục ĐH của Việt Nam thông qua việc xử lý dữ liệu thông tin rất lớn bao gồm các Báo cáo ba công khai, các Đề án tuyển sinh, các dữ liệu về xếp hạng (ranking), kiểm định (accreditation), định hạng (rating) vào năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, QS, THE…, QS Stars, UPM, dữ liệu của Web of Science trong giai đoạn 5 năm (2018-2022), dữ liệu về hoạt động khoa học công nghệ và sáng chế của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cùng với nhiều thông tin được tham khảo có chọn lọc trên các trang web có liên quan. Tổng cộng có 191 trường ĐH có đầy đủ số liệu để thực hiện xếp hạng. Việc xếp hạng được thực hiện thông qua 6 tiêu chuẩn và 17 tiêu chí được lựa chọn, phản ánh khá toàn diện các chức năng hoạt động cơ bản của các cơ sở giáo dục ĐH như đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. (Nguồn: https://vnur.vn/phan-tich-bxh-2023/)

Trong 06 tiêu chuẩn xếp hạng, có 02 tiêu chuẩn liên quan đến hoạt động KH&CN gồm:

1. Tiêu chuẩn công bố bài báo khoa học có trọng số là 20% gồm 3 tiêu chí: Số lượng bài báo khoa học của toàn trường công bố theo WoS (trọng số 8%): Tiêu chí này được được tính bằng tổng số bài báo được WoS công bố trong giai đoạn 5 năm liên tục cho đến năm xếp hạng của VNUR; Năng suất công bố bài báo khoa học của toàn trường theo WoS (trọng số 7%): Tiêu chí này được tính bằng tỷ lệ tổng số bài báo được WoS công bố trong giai đoạn 2 năm liên tục cho đến năm xếp hạng của VNUR trên tổng số giảng viên trong cùng thời kỳ; Ảnh hưởng của bài báo khoa học của toàn trường công bố theo WoS (trọng số 5%): Tiêu chí này được được tính bằng tỷ lệ tổng số trích dẫn trên toàn bộ bài báo được WoS công bố trong năm xếp hạng của VNUR. (Nguồn: https://vnur.vn/phuong-phap-xep-hang/)

2. Tiêu chuẩn nhiệm vụ khoa học công nghệ và sáng chế (trọng số 10%) gồm 2 tiêu chí: Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước, bộ ngành, tỉnh thành phố và cấp cơ sở (trọng số 7%): Tiêu chí này được xác định dựa vào các thông tin do Cục Thông tin KH&CN quốc gia, Bộ KH&CN công bố trong 3 năm gần nhất. Số lượng bằng sáng chế được công bố (trọng số: 3%): Tiêu chí này được xác định dựa vào các thông tin do Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KH&CN công bố trong 3 năm gần nhất. (Nguồn: https://vnur.vn/phuong-phap-xep-hang/)

Theo thứ hạng trên bảng xếp hạng, hai tiêu chí này của Trường ĐH Đồng Tháp đều nằm vị trí khá cao so với các trường ĐH được rà soát xếp hạng trên cả nước.

- Đối với tiêu chuẩn công bố bài báo khoa học: Trường ĐH Đồng Tháp xếp thứ 53, để có được thứ hạng này, trong giai đoạn 05 năm (2018-2022), viên chức Nhà trường đã công bố 340 bài báo trên tạp chí thuộc danh mục WoS với tổng số 3.050 lượt trích dẫn.


Hình 2: Thống kế số lượng công bố và số lượng trích bài báo khoa học của WoS
Nguồn: https://www.webofscience.com/wos/woscc/citation-report/4416fb98-28c7-4817-adac-899d42589a24-7327d1d0

- Đối với tiêu chuẩn nhiệm vụ khoa học công nghệ và sáng chế: Trường ĐH Đồng Tháp xếp thứ 24. Trong giai đoạn 03 năm (2020-2022), Nhà trường đã triển khai thực hiện 04 đề tài của Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia (Nafosted), 19 đề tài KH&CN cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 04 đề tài KH&CN cấp tỉnh và 234 đề tài KH&CN cấp cơ sở. Viên chức của Nhà trường cũng đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KH&CN cấp 01 Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có 08 trường ĐH nằm trong top 100 trường ĐH hàng đầu Việt Nam được đưa vào bảng xếp hạng. Ở 02 tiêu chuẩn liên quan đến hoạt động KH&CN thì Trường ĐH Đồng Tháp đều đứng thứ hai trong khu vực. Việc có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng các trường ĐH của Việt Nam sẽ là nền tảng và động lực để viên chức của Nhà trường tiếp tục thực hiện thành công chiến lược phát triển KH&CN với tầm nhìn “Trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học có chất lượng cao của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á”.


Hình 3: Bảng xếp hạng tiêu chuẩn công bố bài báo khoa học của các trường ĐH khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
Nguồn: https://vnur.vn/bang-xep-hang-dai-hoc-viet-namHình 4: Bảng xếp hạng tiêu chuẩn nhiệm vụ khoa học công nghệ và sáng chế của các trường ĐH khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
Nguồn: https://vnur.vn/bang-xep-hang-dai-hoc-viet-nam

Cùng với sự quyết tâm của tập thể viên chức Nhà trường, hy vọng trong thời gian tới, thứ hạng của lĩnh vực hoạt động KH&CN nói riêng và thứ hạng tất cả các hoạt động của Trường ĐH Đồng Tháp nói chung sẽ tiếp tục thăng tiến trên bảng xếp hạng các trường ĐH tốt nhất của Việt Nam và thế giới, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Danh Trung - Thanh Hải
Phòng Khoa học và Công nghệ