Mechanisms and policies to promote regional links in making and developing agricultural economy in the Mekong Delta

Thi Hoai thuong Le

Main Article Content

Abstract

The Mekong Delta region is advantageous to agricultural economy, ensuring food security for the whole country and contributing to world food security. However, many of the region’s potentials and strengths in agricultural economic development have yet to be promoted. Therefore, the paper explores synchronous mechanisms and policies to promote regional integration in agricultural economy development. At the same time, it investigates current regional linkages and makes suggestions to perfect mechanisms and policies so as to promote regional integration in making and developing agricultural economy in the Mekong Delta. This is an objective requirement to enhance the competitiveness of goods and effectively exploit the potential and advantages of the region.

Article Details

References

[1]. Chính phủ (2016), Quyết định số 593/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 6 tháng 4 năm 2016 về Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL giai đoạn 2016 - 2020.
[2]. Chính phủ (2016), Quyết định số 2220/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 11 năm 2016 về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 593/QĐ-TTg về Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL giai đoạn 2016 - 2020.
[3]. Chính phủ (2014), Quyết định số 245/QĐ-TTg ngày 12 tháng 2 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt tổng thể Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng trọng điểm ĐBSCL đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 gồm 4 tỉnh (Thành phố Cần Thơ, tỉnh An Giang, tỉnh Kiên Giang, tỉnh Cà Mau).
[4]. Tỉnh uỷ An Giang (2012), Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy An Giang về Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn năm 2012-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.