Using the tangent line in proving the inequalities

Trong Thu Phan1,
1 Nguyen Quang Dieu High School for the Gifted, Dong Thap

Main Article Content

Abstract

The paper introduces the method of using the tangent line in proving the inequalities with some typical examples illustrated.

Article Details

References

[1]. Nguyễn Văn Nho (2007), Tuyển tập các bài toán từ những cuộc thi tại Trung Quốc, NXB Giáo dục.
[2]. Trần Phương (2009), Những viên kim cương trong bất đẳng thức Toán học, NXB Tri Thức.
[3]. Đoàn Quỳnh (Chủ biên) (2012), Tài liệu chuyên Toán giải tích 12, NXB Giáo dục Việt Nam.
[4]. Tuyển tập đề thi Olympic Toán học 30 tháng 4, lần XII năm 2006, NXB Giáo dục.
[5]. www.mathlinks.ro
[6]. www.diendantoanhoc.net
[7]. www.mathscope.org