Điều 13. Tác giả

1. Tác giả bài báo chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng, nội dung, tính hợp pháp của bài báo. Tác giả bài báo phải cam kết bài báo không có xung đột về lợi ích với các cá nhân, đơn vị, tổ chức xã hội.

2. Tác giả bài báo phải tuân thủ quy định về đăng bài trên Tạp chí; chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện bài báo theo yêu cầu của người phản biện và Hội đồng biên tập.

3. Tác giả không được gửi bản thảo bài báo đang gửi cho Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp đến tạp chí khác khi chưa có quyết định cuối cùng của Tổng biên tập.

4. Tác giả phải trích dẫn rõ ràng, đầy đủ những ý tưởng, kết quả nghiên cứu liên quan đã được công bố và phải chịu trách nhiệm về kết quả nghiên cứu trùng lặp với các công bố khoa học ở nơi khác.

5. Tác giả được rút lại bản thảo bài báo hoặc điều chỉnh, bổ sung thông tin của bài báo trong vòng 07 ngày kể từ khi gửi bài đến Tạp chí.

 

Điều 14. Quy định hình thức và kết cấu nội dung của bài báo

1. Bản thảo bài báo gửi đăng phải là công trình nguyên tác, chưa từng được công bố hoặc đang gửi ở tạp chí khác. Bản thảo bài báo là những kết quả nghiên cứu khoa học hoặc bài tổng quan.

2. Bản thảo được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, soạn thảo trên ứng dụng Microsoft Word và tuân thủ theo định dạng của Tạp chí.

3. Bảng, biểu, hình vẽ được đặt đúng vị trí thể hiện và được gọi tên kèm số thứ tự bằng chữ số Ả Rập. Tên bảng, biểu ghi ở phía trên bảng, biểu; tên hình vẽ ghi ở phía dưới hình vẽ. Các công thức nên soạn thảo bằng công cụ Equation trên ứng dụng Microsoft Word hoặc phần mềm MathType.

4. Trích dẫn và trình bày tài liệu tham khảo theo đúng quy định của Tạp chí.

5. Bài báo đăng trên Tạp chí có các thành phần nội dung sau:

a) Tên bài báo; tên và địa chỉ của các tác giả; email của tác giả liên hệ; tóm tắt; từ khóa. Đối với bài báo viết bằng tiếng Việt thì phải thêm các thông tin về tên bài báo; tên và địa chỉ của các tác giả; tóm tắt; từ khóa bằng tiếng Anh. Đối với bài báo viết bằng tiếng Anh thì phải thêm các thông tin về tên bài báo; tên và địa chỉ của các tác giả; tóm tắt; từ khóa bằng tiếng Việt.

b) Nội dung bài báo:

Cấu trúc nội dung bài báo thường bao gồm:

Giới thiệu (hoặc đặt vấn đề, hoặc dẫn nhập).

Tổng quan lý thuyết, lược sử nghiên cứu và phát triển giả thuyết (nếu có).

Dữ liệu (hoặc vật liệu) và phương pháp nghiên cứu.

Kết quả và thảo luận.

Kết luận và hàm ý chính sách (nếu có).

Tuyên bố về quyền lợi/Lời cảm ơn (nếu có).

Tài liệu tham khảo.

Phụ lục (nếu có). 

 

THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI: Tải về

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BẢN THẢO BÀI BÁO: Tải về

QUY ĐỊNH DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN TÀI LIỆU: Tải về

PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN TÁC GIẢ: Tải về

PHIẾU GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA: Tải về

 

Địa chỉ liên hệ gửi bài:

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp

Phòng 108, Nhà H1, Trường Đại học Đồng Tháp

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Điện thoại: (+84) 277 3883819

Email: tapchikhoahoc@dthu.edu.vn

Website: dthujs.vn