Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp

Phần A:  Khoa học Xã hội và Nhân văn

Số 1 (12-2012)

Ngày xuất bản: 17/12/2012

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Nhà báo quốc tế của Việt Nam phấn đấu có phẩm chất nghề nghiệp đạo đức văn hóa chính trị đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững của đất nước
Lê Thanh Bình
PDF Trích dẫn
Trang: 5-12
Quản lí phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông theo hướng chuẩn hóa
Phạm Minh Giản
PDF Trích dẫn
Trang: 13-20
Quán triệt quan điểm kinh tế - giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sự nghiệp đổi mới hiện nay
Đặng Quốc Bảo
PDF Trích dẫn
Trang: 21-28
Thành tựu đối ngoại của Đảng thời kỳ đổi mới dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh
Lê Kim Oanh
PDF Trích dẫn
Trang: 29-33
Một số giá trị đạo đức Phật giáo và ý nghĩa của nó hiện nay
Võ Văn Dũng
PDF Trích dẫn
Trang: 34-39
Bi kịch người nghệ sĩ trong tiểu thuyết Đàn đáy của Trần Thu Hằng
Nguyễn Thị Kim Tiến
PDF Trích dẫn
Trang: 40-47
Bước đầu tìm hiểu việc nghiên cứu văn trên Tạp chí Tri tân
Nguyễn Thị Phương Lan
PDF Trích dẫn
Trang: 48-55
Rèn luyện kĩ năng thiết kế kế hoạch bài học Tiếng Việt cho sinh viên sư phạm Ngữ văn
Nguyễn Thị Bộ
PDF Trích dẫn
Trang: 56-62