Date Published: 17/12/2012

Social Sciences and Humanities Issue

Nhà báo quốc tế của Việt Nam phấn đấu có phẩm chất nghề nghiệp đạo đức văn hóa chính trị đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững của đất nước
Thanh Binh Le
PDF Cite
Page: 5-12
Quản lí phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông theo hướng chuẩn hóa
Minh Gian Pham
PDF Cite
Page: 13-20
Quán triệt quan điểm kinh tế - giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sự nghiệp đổi mới hiện nay
Quoc Bao Dang
PDF Cite
Page: 21-28
Thành tựu đối ngoại của Đảng thời kỳ đổi mới dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh
Kim Oanh Le
PDF Cite
Page: 29-33
Một số giá trị đạo đức Phật giáo và ý nghĩa của nó hiện nay
Van Dung Vo
PDF Cite
Page: 34-39
Bi kịch người nghệ sĩ trong tiểu thuyết Đàn đáy của Trần Thu Hằng
Thị Kim Tiến Nguyen
PDF Cite
Page: 40-47
Bước đầu tìm hiểu việc nghiên cứu văn trên Tạp chí Tri tân
Thi Phuong Lan Nguyen
PDF Cite
Page: 48-55
Rèn luyện kĩ năng thiết kế kế hoạch bài học Tiếng Việt cho sinh viên sư phạm Ngữ văn
Thi Bo Nguyen
PDF Cite
Page: 56-62