Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp

Phần A:  Khoa học Xã hội và Nhân văn

Số 2 (4-2013)

Ngày xuất bản: 11/04/2013

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Vận dụng lý thuyết chuyển hóa sư phạm của didactic Toán vào việc tìm tòi phát hiện lời giải các bài toán ở trường phổ thông
Đào Tam
PDF Trích dẫn
Trang: 5-9
Năng lực quản lý/ lãnh đạo của người Hiệu trưởng trong bối cảnh đổi mới giáo dục
Đặng Quốc Bảo, Phạm Minh Giản
PDF Trích dẫn
Trang: 10-14
Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long, chi nhánh Kiên Giang
Nguyễn Thị Kim Anh, Vương Kim Hà
PDF Trích dẫn
Trang: 15-27
Nghiên cứu chính sách cổ tức của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín
Phan Thị Dung
PDF Trích dẫn
Trang: 35-43
Lí thuyết trò chơi và phân tích thị trường lao động
Phạm Xuân Viễn
PDF Trích dẫn
Trang: 80-86
Trường Đại học Thương Mại đổi mới quá trình đào tạo theo hướng mở
Nguyễn Thị Phi Yến
PDF Trích dẫn
Trang: 95-101
Hoạt động tư vấn học tập tại Trường Đại học Tiền Giang
Lê Thị Thanh Thảo
PDF Trích dẫn
Trang: 102-110
Nguồn nhân lực – vấn đề mấu chốt trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Giác Trí
PDF Trích dẫn
Trang: 111-115
Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cố vấn học tập ở khoa Giáo dục chính trị, Trường Đại học Đồng Tháp
Lê Thị Lệ Hoa
PDF Trích dẫn
Trang: 116-120