Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp

Phần B: Khoa học Tự nhiên

Số 33, (8-2018)

Ngày xuất bản: 10/08/2018

Khoa học Tự nhiên

Dạng giải tích gần đúng sóng dài của tần số plasmon trong cấu trúc BLG - GaAs
Nguyễn Văn Mện, Đồng Thị Kim Phượng
PDF Trích dẫn
Trang: 67-71
Nghiên cứu cấu trúc hình học của cluster Si12 pha tạp nguyên tử As
Ngô Thị Hồng Tâm, Phạm Minh Nguyệt, Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa
PDF Trích dẫn
Trang: 72-76
Nghiên cứu phổ quang học của ion Tb3+ và Sm3+ đồng pha tạp trong thủy tinh borat-kiềm
Hoàng Sỹ Tài, Trần Ngọc
PDF Trích dẫn
Trang: 77-80
Tổng hợp hydrotanxit Mg/Al làm xúc tác cho phản ứng ngưng tụ andol giữa axeton và benzandehit
Bùi Thị Minh Nguyệt
PDF Trích dẫn
Trang: 81-85
Khảo sát độc tính và khả năng bảo vệ gan của cao chiết methanol lá một số thực vật trên dòng tế bào HepG2
Trần Thanh Mến, Nguyễn Đình Hải Yến, Đái Thị Xuân Trang
PDF Trích dẫn
Trang: 86-89