Social workers’ role in supporting immigrant workers to approach social services in Ho Chi Minh city

Thanh Hai Pham, Thi Thu Hoai Hoang

Main Article Content

Abstract

Labor migration is indispensable in the market economy, contributing additional human resources needed for urban development in HCM city. But, it also causes great pressures on all aspects of the city’s social life, generating remarkable social consequences. In fact, migrant workers into the city are currently facing a number of problems such as employment, income, shortage of law information. In addition, they find themselves hard to approach social services such as accommodation, education, health, information, electricity and water supplies with high prices. In this article, the author clarifies social workers’ role in supporting immigrant workers towards social services and ensuring their legal rights.

Article Details

References

[1]. Lê Bạch Dương, Nguyễn Thanh Liêm (chủ biên 2011), Viện nghiên cứu và phát triển xã hội, Từ nông thôn ra thành phố: Tác động kinh tế - xã hội của di cư ở Việt Nam, NXB Lao động Xã hội.
[2]. Phạm Thanh Hải (2007), Những khó khăn khi tiếp cận các dịch vụ cơ bản ở đô thị của nhóm cư dân chưa có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM, tr. 8, 44.
[3]. Võ Xuân Hòa (2013), "Công tác xã hội - Nghề triển vọng ở Việt Nam", www.ifpvnalumni.org › Giáo dục, tr. 2.
[4]. Lê Thị Thanh Loan & Cộng sự (2010), Báo cáo "Đánh giá nghèo đô thị ở TP. HCM và Hà Nội" trong dự án "Hỗ trợ đánh giá sâu về tình trạng nghèo đô thị ở Hà Nội và TP.HCM" do UNDP tài trợ.
[5]. Nguyễn Ngọc Minh (2015), "Phát triển nghề công tác xã hội chuyên nghiệp: giải pháp quan trọng thực hiện hiến pháp về chính sách an sinh xã hội", Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội Hà Nội, www. socialwork.vn/phat-trien-nghe-cong-tac-xa-hoi-chuyen-nghiep-giai-phap-quan, tr. 3.
[6]. Hồng Nhung (2014), "Lao động nhập cư bị thiệt thòi", Báo Người lao động, ngày 28/11/2014.
[7]. Oxfam (2015), Báo cáo tóm tắt “Rào cản pháp luật và thực tiễn đối với người lao động di cư trong tiếp cận an sinh xã hội”, Chương trình quyền lao động của Oxfam tại Việt Nam, tr. 32 - 37.
[8]. Nguyễn Thị Quyên (2014), Tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản của các gia đình nhập cư tại Hà Nội, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 56.
[9]. Nguyễn Hiệp Thương (2015), CTXH với người di cư và nạn nhân buôn bán người, Bộ Lao động thương binh và Xã hội, tr. 67 - 70.
[10]. Nguyễn Văn Trinh (2012), Nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục của trẻ em các gia đình nhập cư vào TP. HCM, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế TP. HCM.