Ngày xuất bản: 24/06/2018

Khoa học Tự nhiên

Sự tồn tại điểm bất động chung cho ánh xạ co dạng hữu tỉ suy rộng trên không gian b-metric
Nguyễn Thị Thanh Lý
PDF Trích dẫn
Trang: 63-69
Khảo sát tập lũy đẳng trong đại số đường đi Leavitt của đồ thị không chứa chu trình
Phạm Thị Hương Trà, Ngô Tấn Phúc
PDF Trích dẫn
Trang: 70-72
Khảo sát khả năng xử lý nước thải chế biến thủy sản trên chất quang xúc tác N, W-TiO2/Bentonit
Nguyễn Văn Hưng, Bùi Thị Minh Nguyệt, Lê Vũ Phong, Nguyễn Hữu Nghị
PDF Trích dẫn
Trang: 73-77
Đánh giá diễn biến chất lượng nước xả ao nuôi cá tra (Pangasianodon Hypophthalmus) bằng mô hình đất ngập nước kiến tạo chảy ngầm phương nằm ngang kết hợp trồng cỏ vetiver (Vetiveria Zizanioides L)
Trần Thảo Vy, Huỳnh Cảnh Thanh Lam, Nguyễn Trường Thọ, Lê Anh Tuấn, Trương Hoàng Đan
Trích dẫn
Trang: 78-84
Nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo ễnh ương (Kaloula pulchra)
Nguyễn Công Tráng, Huỳnh Thanh Duy
PDF Trích dẫn
Trang: 85-92