The reality-reflecting value of place-names in Soc Trang

Thuy Diem Nguyen1, Minh Ca Nguyen1
1 Tay Do University

Main Article Content

Abstract

This article examines the reality-reflecting value of place-names in Soc Trang, including those aspects of reflecting history, geography, economy, ethnology, creed, religion, literature, language, culture and transportation. It thus helps affirm the reality- reflecting value of the place-names and their important role in understanding a locality or a country. Place-names are the historical–cultural steles of great significance, surviving from generation to generation.

Article Details

References

[1]. Nguyễn Thanh Bình (2000), “Nguồn gốc địa danh hành chính tỉnh Sóc Trăng”, Tài liệu hội thảo khoa học Lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Sóc Trăng trước 1945, Sóc Trăng.
[2]. Lê Trung Hoa (2000), “Nguồn gốc và ý nghĩa một số địa danh ở tỉnh Sóc Trăng”, Tài liệu hội thảo khoa học Lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Sóc Trăng trước 1945, Sóc Trăng.
[3]. Lê Trung Hoa (2003), Nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu địa danh (Địa danh thành phố Hồ Chí Minh), NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội.
[4]. Lê Trung Hoa (2005), Tìm hiểu nguồn gốc địa danh Nam Bộ và tiếng Việt văn học, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội.
[5]. Lê Trung Hoa (2006), Địa danh học Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội.
[6]. Đinh Huy Liêm (2000), “Vài nét về tiểu - thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trước năm 1945”, Tài liệu hội thảo khoa học Lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Sóc Trăng trước 1945, Sóc Trăng.
[7]. Vương Hồng Sển (1999), Tự vị tiếng Việt miền Nam, NXB Thành phố Hồ Chí Minh.
[8]. Nguyễn Kiên Trường (1996), Những đặc điểm chính của địa danh Hải Phòng (Sơ bộ so sánh với địa danh một số vùng khác), Luận án Phó Tiến sĩ Khoa học Ngữ văn, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội.