Ngày xuất bản: 25/12/2019

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Những nhận thức về “phạm trù năng lực” và bàn luận cho sự vận dụng vào nhà trường Việt đối với hai lực lượng: giáo viên và hiệu trưởng
Đặng Quốc Bảo, Phạm Minh Giản, Tăng Thái Thụy Ngân Tâm
PDF Trích dẫn
Trang: 3-10
Chất lượng đội ngũ giáo viên phổ thông tỉnh An Giang trong bối cảnh đổi mới giáo dục- một số phân tích định lượng
Trần Thị Kim Liên
PDF Trích dẫn
Trang: 11-18
Thiết kế chủ đề STEM trong dạy học phần “Nhiệt học” - Vật lý 10 theo định hướng bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề
Quách Nguyễn Bảo Nguyên, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Đức Dũng
PDF Trích dẫn
Trang: 19-25
Mức độ am hiểu và quan điểm về các chỉ số học thuật của giảng viên, nghiên cứu viên Trường Đại học Cần Thơ
Võ Văn Mấy Năm, Lê Thị Xuân An, Nguyễn Đăng Khoa, Lê Trọng Hiếu
PDF Trích dẫn
Trang: 26-32
Nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách đối với chất lượng dịch vụ tại Khu du lịch sinh thái Xẻo Quýt, tỉnh Đồng Tháp
Thái Văn Đại, Đặng Ngọc Như Quỳnh
PDF Trích dẫn
Trang: 33-41
Dấu ấn Gothic trong tiểu thuyết Bến không chồng của Dương Hướng
Tôn Nữ Dạ Nguyên
PDF Trích dẫn
Trang: 42-48
Đình thần Thường Thạnh trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở
Nguyễn Minh Ca
PDF Trích dẫn
Trang: 49-56
Nguyên nhân biến đổi của địa danh ở tỉnh Sóc Trăng
Nguyễn Thúy Diễm
PDF Trích dẫn
Trang: 57-63
Giải pháp phát triển dịch vụ công tác xã hội trợ giúp người nghiện ma túy
Phạm Hồng Trang
PDF Trích dẫn
Trang: 64-73
Góp phần xây dựng phẩm chất thanh niên Việt Nam theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nguyễn Khoa Huy
PDF Trích dẫn
Trang: 99-103
Ứng dụng thẻ điểm cân bằng để đánh giá kết quả thực hiện chiến lược phát triển của Trường Đại học Kinh tế Huế giai đoạn 2016 - 2018
Nguyễn Ánh Dương, Nguyễn Thị Mai, Trần Hồng Hiếu
PDF Trích dẫn
Trang: 104-111