Ngày xuất bản: 28/02/2018

Khoa học Tự nhiên

Sắc số, đa thức tô màu và tính duy nhất tô màu của đồ thị K2r
Lê Xuân Hùng
PDF Trích dẫn
Trang: 90-94
Nghiên cứu các trạng thái electron của các cluster MnB0/-/+ bằng phương pháp tính đa cấu hình CASSCF/CASPT2
Huỳnh Bạch Phúc Hậu, Nguyễn Minh Thảo, Phan Trung Cang, Trần Quốc Trị, Trần Văn Tân
PDF Trích dẫn
Trang: 95-101
Ảnh hưởng của phân bón lá đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lúa BC15 trên hai mức bón đạm khác nhau tại Ý Yên - Nam Định
Lê Thị Nguyệt, Tăng Thị Hạnh
PDF Trích dẫn
Trang: 102-109