Ngày xuất bản: 30/04/2019

Khoa học Tự nhiên

Sự đồng bộ hóa của hệ thống các phương trình phản ứng khuếch tán FitzHugh-Nagumo có nghiệm dạng xoắn ốc
Phan Long Văn Em
PDF Trích dẫn
Trang: 54-58
Điều kiện đủ cho tính chất co suy rộng của hệ phương trình sai phân phi tuyến phụ thuộc thời gian có chậm
Nguyễn Thành Nghĩa, Huỳnh Thị Kim Loan
PDF Trích dẫn
Trang: 59-63
Điều kiện chính quy cho bài toán tối ưu DC với ràng buộc hệ bất phương trình lồi và tập lồi
Huỳnh Ngọc Cảm
PDF PDF Trích dẫn
Trang: 64-69
Sự hội tụ của dãy lặp kiểu Agarwal đến điểm bất động chung của hai ánh xạ α-không giãn suy rộng trong không gian Banach lồi đều
Nguyễn Kim Ngoan, Nguyễn Trung Hiếu
PDF Trích dẫn
Trang: 70-77
Bổ đính bậc một vòng cho quá trình rã h→Zᵞ trong mô hình Zee
Trương Tín Thành, Lâm Thị Thanh Phương, Trịnh Thị Hồng, Huỳnh Lê Tuyết Mai
PDF PDF Trích dẫn
Trang: 78-84
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình sản xuất khô cá rô phi vằn ăn liền (Oreochromis niloticus)
Vũ Thị Thanh Đào
PDF Trích dẫn
Trang: 78-84
Ảnh hưởng của các loại nền đáy khác nhau đến tăng trưởng và sinh khối của Trùn chỉ (Limnodrilus hoffmeisteri Claparede, 1862)
Nguyễn Công Tráng, Đoàn Thị Đông Kiều, Võ Minh Quế Châu
PDF Trích dẫn
Trang: 90-96