Vocational training management to meet social needs at Bac Kan boarding ethnic vocational college

Thi Hieu Phi, Quang Tuyen Ly, Thi Lieu Dao

Main Article Content

Abstract

This article presents theoretical issues and practices of vocational training management at Bac Kan Boarding Ethnic Vocational College, which includes the management of vocational training objectives; of teachers’ instruction and learning activities; of technical facilities, practice facilities, vocational training equipments. Then it makes recommendations for improving the college's vocational training activities to meet social needs.

Article Details

References

[1]. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
[2]. Đỗ Thanh Cường (2010), Quản lí dạy học trong quá trình đào tạo nghề ở Trường Trung cấp nghề cơ khí I Hà Nội, Luận văn thạc sỹ Khoa học giáo dục, Đại học Sư phạm Thái Nguyên.
[3]. Nguyễn Minh Đường, Phan Văn Kha (2006), Đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa, trong điều kiện kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.
[4]. Trường Trung cấp nghề Bắc Kạn (2012), Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Trung cấp nghề Bắc Kạn giai đoạn 2012 - 2015 và tầm nhìn đến 2020, Bắc Kạn.
[5]. Dương Thiệu Tống (2005), Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý, NXB Đại
học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.