Ngày xuất bản: 26/12/2013

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Nghị quyết hội nghị trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
Tòa soạn
PDF Trích dẫn
Trang: 3-13
Bàn về đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục
Nguyễn Văn Đệ
PDF Trích dẫn
Trang: 14-20
Tập trung xây dựng một hệ thống giáo dục đại học đa dạng, phân tầng đáp ứng yêu cầu nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam trong những thập niên đầu của thế kỷ XXI
Lê Viết Khuyến
PDF Trích dẫn
Trang: 21-27
Tự tạo thí nghiệm hỗ trợ dạy học vật lí ở trường phổ thông
Nguyễn Hoàng Anh
PDF Trích dẫn
Trang: 35-40
Một số hình thức tổ chức bồi dưỡng năng lực hoạt động giáo dục ở trường phổ thông cho sinh viên sư phạm
Huỳnh Mộng Tuyền, Nguyễn Thị Thu Huyền
PDF Trích dẫn
Trang: 71-77
Giá trị lịch sử - văn hóa của di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Trọng Minh
PDF Trích dẫn
Trang: 78-88
Nghiên cứu xây dựng chương trình giảng dạy môn Taekwondo giờ tự chọn cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang
Nguyễn Tiên Tiến, Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Nam Phú
PDF Trích dẫn
Trang: 89-100
Thuật lãnh đạo trong cách sử dụng ngôn ngữ của Hồ Chí Minh
Lưu Hoàng Mai, Lưu Thị Bích Ngọc
PDF Trích dẫn
Trang: 101-106
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển giáo dục, đào tạo nhân tài
Võ Minh Hiếu
PDF Trích dẫn
Trang: 107-112