Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp

Phần A:  Khoa học Xã hội và Nhân văn

Số 3 (6-2013)

Ngày xuất bản: 12/06/2013

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Quán triệt lời dạy của Bác Hồ ở một số thời điểm lịch sử vào việc triển khai chiến lược giáo dục hiện nay
Đặng Quốc Bảo, Phạm Minh Giản
PDF Trích dẫn
Trang: 3-6
Phát triển các giá trị văn hóa – nhân văn và mô hình nhà trường đại học tương lai
Trần Khánh Đức
PDF Trích dẫn
Trang: 7-13
Xây dựng tập thể tích cực, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Trung tâm Đào tạo từ xa – Đại học Huế trong giai đoạn mới
Lê Thị Diệu Hương, Phùng Đình Mẫn
PDF Trích dẫn
Trang: 14-18
Khảo sát các yếu tố thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Quảng Trị
Hà Nam Khánh Giao, Lê Quang Huy, Nguyễn Thị Cẩm Hồng
PDF Trích dẫn
Trang: 19-30
Tên gọi cá ở Đồng Tháp – nhìn từ góc độ ngôn ngữ học
Trần Hoàng Anh
PDF Trích dẫn
Trang: 84-88
Điểm nhìn trần thuật trong truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Huệ
Phạm Thị Minh Hiếu
PDF Trích dẫn
Trang: 89-97
Vị trí chiến lược của kênh đào Panama đối với Mỹ đầu thế kỉ XX
Trần Thị Nhung
PDF Trích dẫn
Trang: 98-103
Liên văn bản trong tiểu thuyết lịch sử Việt Nam sau 1986
Nguyễn Văn Hùng
PDF Trích dẫn
Trang: 114-120