Tạp chí Khoa học Đại học Đại học Đồng Tháp

Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn

Tập 12 Số 1 2023

Ngày xuất bản: 10/02/2023

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Thực trạng giáo dục kĩ năng so sánh cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Nguyễn Thị Hồng Khoa
PDF Trích dẫn
Trang: 3-12
Nhận thức về duy trì khoảng cách xã hội và rào cản hiệu quả học trực tuyến: Vai trò trung gian của thiếu tương tác xã hội trong đại dịch Covid-19
Huỳnh Đình Lệ Thu
PDF Trích dẫn
Trang: 13-27
Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh dịch Covid-19
Phạm Xuân Quỳnh
PDF Trích dẫn
Trang: 28-37
Ảnh hưởng của Covid-19 đến hành vi du lịch của du khách nội địa: Nghiên cứu trường hợp đảo Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Nguyễn Thanh Tùng, Trương Trí Thông
PDF Trích dẫn
Trang: 38-48
Thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế
Nguyễn Thị Hồng Nhung
PDF Trích dẫn
Trang: 49-55
Truyện ngắn Người cóc của Nguyễn Thị Diệp Mai từ góc nhìn hậu hiện đại
Bùi Ngọc Luyến
PDF Trích dẫn
Trang: 56-64
Thơ Khmer - Tình hình sáng tác và nghiên cứu hiện nay
Lê Thị Diễm Phúc
PDF Trích dẫn
Trang: 65-71
Nhu cầu học nghề của trẻ em lao động sớm tại tỉnh An Giang
Lê Thị Hồng Hạnh
PDF Trích dẫn
Trang: 72-80
Nâng cao trách nhiệm của người nông dân làm du lịch ở tỉnh Tiền Giang thông qua hoạt động giao lưu và tiếp xúc văn hóa
Ngô Thị Thanh
PDF Trích dẫn
Trang: 81-90
Rèn luyện kỹ năng hợp tác cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động khám phá khoa học ở trường mầm non
Trần Nguyễn Thị Như Mai
PDF Trích dẫn
Trang: 91-98
Về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng
Nguyễn Thị Hoa, Dư Thị Huyền
PDF Trích dẫn
Trang: 99-105
Xây dựng phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay
Lê Đức Thọ
PDF Trích dẫn
Trang: 106-114
Tìm hiểu ảnh hưởng của tập luyện thể dục thể thao đến hội chứng bàn chân bẹt ở người trưởng thành
Tô Bích Thủy
PDF Trích dẫn
Trang: 115-120