Phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông đáp ứng chuẩn nghề nghiệp ở huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Van De Nguyen1,, Ngoc Toan Nguyen
1 Dong Thap University

Main Article Content

Abstract

Over the past years, Phu Quoc island district's high school teachers have continuously developed in accordance with the requirements of comprehensive, fundamental education reform. However, in practice, this work is still limited. With a sense of responsibility for local education and training, we conducted the present research, investigating the current situation and proposing some measures to develop those teachers to meet professional standards in Phu Quoc island district, Kien Giang province.

Article Details

References

[1]. Nguyễn Văn Đệ, Nguyễn Văn Nghiêm (2014), “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên phổ thông ở tỉnh Đồng Tháp”, Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, số 09, năm 2014, tr. 3-7.
[2]. Phạm Minh Giản (2013), Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông Đồng bằng sông Cửu Long, NXB Giáo dục Việt Nam.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>