Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp

Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn

Số 42, (02-2020)

Ngày xuất bản: 12/02/2020

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Trí Việt và Tam hóa - khung khái niệm và thao tác
Tô Duy Hợp
PDF Trích dẫn
Trang: 5-11
“Khoa học giáo dục Việt” trước nhiệm vụ phát triển “Trí Việt” bền vững
Đặng Quốc Bảo, Phạm Minh Giản
PDF Trích dẫn
Trang: 12-17
Đổi mới sáng tạo giáo dục đào tạo trong bối cảnh hiện đại hóa đất nước
Lê Thanh Bình
Trích dẫn
Quốc học Việt đương đại: nhận thức tiến trình phát triển và nhiệm vụ phía trước
Đặng Quốc Bảo, Phạm Minh Giản, Nguyễn Chí Gót
PDF Trích dẫn
Trang: 46-50
Đổi mới sáng tạo - triết lý của nền giáo dục Việt Nam trên con đường thay đổi, phát triển, vượt qua thách thức của cách mạng công nghiệp 4.0
Hồ Bá Thâm
PDF Trích dẫn
Trang: 18-27
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) và những vấn đề đặt ra cho Trí Việt cho giáo dục Việt
Đặng Quốc Bảo, Phạm Minh Giản, Tăng Thái Thụy Ngân Tâm
PDF Trích dẫn
Trang: 33-40
Quản trị trường học trên tinh thần đổi mới và hiện đại hóa giáo dục
Phạm Văn Khanh
PDF Trích dẫn
Trang: 41-45
Một số định hương nâng cao hiệu quả liên kết đào tạo giữa trường đại học với doanh nghiệp
Nguyễn Quốc Khánh, Lương Nguyễn Duy Thông
PDF Trích dẫn
Trang: 51-58
Một số giải pháp đẩy mạnh đào tạo kép giữa cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập
Dương Đình Dũng
PDF Trích dẫn
Trang: 59-63
Một số biện pháp nâng cao vai trò người thầy trong xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh
Trần Thị Hà
PDF Trích dẫn
Trang: 64-68
Các trường của tôn giáo trong đó có Công giáo tham gia góp phần lành mạnh hóa giáo dục Việt Nam
Phạm Huy Thông
PDF Trích dẫn
Trang: 69-74
Giải pháp khắc phục vi phạm đạo đức nhà giáo hiện nay từ góc nhìn giáo dục học, tâm lý học
Phạm Văn Khanh
PDF Trích dẫn
Trang: 75-80