Về định lí điểm bất động cho lớp ánh xạ Meir-Keeler -co trên không gian Kiểu b-mêtric

Nguyễn Trung Hiếu1, Hồ Quốc Ái2
1 Khoa Sư phạm Toán – Tin, Trường Đại học Đồng Tháp
2 Sinh viên, Khoa Sư phạm Toán – Tin, Trường Đại học Đồng Tháp

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu khái niệm ánh xạ Meir-Keeler -co, Meir-Keeler -co tổng quát, cặp ánh xạ Meir-Keeler -co tổng quát, ánh xạ Meir-Keeler --co và ánh xạ  Meir-Keeler --co tổng quát trên không gian kiểu-mêtric. Đồng thời, chúng tôi thiết lập và chứng minh một số định lí điểm bất động cho các loại ánh xạ này. Các kết quả này là sự mở rộng của các định lí điểm bất động trong bài báo [1]. Ngoài ra, chúng tôi xây dựng ví dụ minh họa cho kết quả đạt được.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1]. T. Abdeljawad (2013), Meir-Keeler ±-contractive fixed and common fixed point theo- rems, Fixed Point Theory Appl., 2013:19, 11 pages.
[2]. N. V. Dung, N. T. T. Ly, V. D. Thinh and N. T. Hieu (2013), "Suzuki-type fixed point theo- rems for two maps in metric-type spaces", J. Nonlinear Anal. Optim., 4(2), pp. 17-29.
[3]. N. T. Hieu and V. T. L. Hang (2013), "Coupled fixed point theorems for generalized - -contactive mappings in partially ordered metric-type spaces", J. Nonlinear Anal. Optim., submitted.
[4]. M. Jovanovic, Z. Kadelburg and S. Radenovic (2010), "Common fixed point results in metric- type space", Fixed Point Theory Appl., (2010), 15 pages.
[5]. M. A. Khamsi (2010), "Remarks on cone metric spaces and fixed point theorems of contrac- tive mappings", Fixed Point Theory Appl., (2010), 7 pages.
[6]. B. Samet, C. Vetro and P. Vetro (2012), “Fixed point theorems for ±-È-contractive type mappings”, Nonlinear Anal., (75), pp. 2154-2165.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >>